In het Zuidelijk Westerkwartier wordt natuurontwikkeling (het Natuurnetwerk Nederland) gecombineerd met de inrichting van waterbergingsgebieden en tegelijkertijd worden maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid meegenomen. Het doel is dat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Vanuit de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier wordt dit gecoördineerd. Een deel van het Natuurnetwerk ligt in het gebied van Groeningen en is deels al in uitvoering. Vernatting, vergroten biodiversiteit, landschapsversterking  zijn onderdeel van de plannen. De beleving is nu nog beperkt meegenomen in het project en vraagt aandacht.

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier (deelprojecten)

De Drie Polders, natuur en waterbergingsgebied in het Zuidelijk Westerkwartier in aanleg (december 2020).

Concreet (in 2021)

Binnen het grotere geheel van Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier zijn er twee projecten die direct uitgevoerd kunnen worden te weten recreatieve inrichting De Drie Polders en route Oude Riet.

De natuurontwikkeling en waterberging in De Drie Polders wordt op dit moment gerealiseerd. Dit is dan ook hét moment om ook aandacht te besteden aan de beleving in deze polder. De Drie Polders is net als het grootste deel van het Zuidelijk Westerkwartier een oud ontginningslandschap. Het is vroeger ontgonnen dan de nabijgelegen gebieden en het is dus een relatief oud cultuurlandschap. Gemaal en inlaatvoorziening zijn grote, zichtbare kunstwerken aan de rand van het gebied, nabij een fietspad. Door bij het technisch ontwerp rekening te houden met de belevingswaarde kunnen dit “landmarks” worden in het landschap. Deze zichtbare kunstwerken worden middels een pad met elkaar verbonden waar door het gebied een recreatieve en daarmee economische waarde krijgt. Naast deze waterkunstwerken moet het gebied een uitzichtspunt krijgen die past binnen het Zuidelijk Westerkwartier en samen met de overige uitkijkpunten een verbindend element vormt. Met gebiedspartners en omwonenden worden routes ontwikkeld en wordt invulling gegeven aan het beleefbaar maken.

Het Oude Rietdal moet weer gaan leven en daarmee ook een toeristische trekpleister worden. Dit project draagt bij aan de versterking van het imago van stad mét ommeland als hoogwaardig woon-werk-recreatiegebied. Het past in de benadrukking van het Westerkwartier dat samen met de kop van Drenthe de interessante en aantrekkelijke ‘vulling’ vormt van het Noordelijke economisch kerngebied in de driehoek Drachten-Assen-Groningen. De route met een uitkijkpunt is een eerste stap naar het beleven van de Oude Riet, de natuurlijke verbinding tussen het veenlandschap ten zuiden en het kleilandschap ten noorden van de stad Groningen. Het idee is dat via een reeks van uitkijkpunten een goed beeld kan worden gekregen hoe de Oude Riet in het landschap ligt ingebed. Primair noodzakelijk is altijd  een informatiebord dat vertelt wat je ziet, en hoe de ontwikkeling op die plek in het beekdal in de geschiedenis is geweest.

Naast deze eerste stap wordt gekeken naar de mogelijkheden dit gebied verder als duurzame regio te ontwikkelen met bijvoorbeeld elektrisch varen en de mogelijkheden voor kleinschalig overnachtingsmogelijkheden langs de Oude Riet.