Vergroenen bedrijventerrein Roodehaan, inclusief fietspad en natuurontwikkeling

Binnen Groeningen heeft het Hunzedal een prominente plaats. Door de ligging dicht bij Groningen en de flank van de Hondsrug liggen hier kansen voor het ontwikkelen van natte natuur en recreatieve voorzieningen. Het Hunzedal staat centraal in de Hunzevisie 2030. Het belangrijkste doel is het herstellen van de Hunze als rivier die het schone Drentse water, via de stad Groningen, weer helemaal naar het Wad voert. 

De Hunze is altijd een belangrijke verbinding geweest. Niet alleen als water, maar ook als landverbinding. Langs de oevers van de Hunze zijn in verloop van tijd oeverwallen ontstaan, een zandige, lichte verhoging in het landschap. Voor de eerste verharde wegen, waren dit de beste locaties voor paden en wegen.

De Oude Roodehaansterweg maakt onderdeel uit van een weg tussen Roodehaan, aan het Winschoterdiep en de Ulgersmaborg, een  borg ten noordoosten van de stad Groningen. Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat de weg er in de Middeleeuwen al gelegen moet hebben. Een groot deel van deze route is tegenwoordig nog aanwezig, alleen is het geen doorgaande verbinding meer. De Pop Dijkemaweg, Euvelgunnerweg en Oude Roodehaansterweg zijn allemaal onderdeel  van de voormalige doorlopende route.

De Oude Roodehaansterweg werd voor het eerst doorsneden door de aanleg van de Woldjerspoorlijn. Deze voormalige spoorlijn verbond Groningen met Delfzijl en doorsneed de Oude Roodehaansterweg ter hoogte van de huidige Esbjergweg. Nadien raakte dit deel in onbruik en werd alleen het noordelijke deel nog gebruikt door aanwonenden.  

Met de ontwikkelingen rond de Stainkoel’n en het bedrijventerrein Roodehaan zijn ook de laatste woningen verdwenen en wordt de weg nu vrijwel niet meer gebruikt. Daarmee dreigt een deel van de oude route te verdwijnen.

Het Groninger Landschap is sinds kort eigenaar van een deel van deze oude weg en de aanliggende percelen. Als laatste strook landelijk gebied tussen de Stainkoel’n en het bedrijventerrein Roodehaan, is dit gebied net zoals de Hunzezone een belangrijke groene verbinding. Het gebied speelt, als schakel tussen de stad en het buitengebied, een grote rol in onze Hunzevisie. We hebben hier de wens om de oude verbinding in ere te herstellen. Niet alleen voor het water van de Hunze, dat nu in het Winschoterdiep stroomt, maar ook voor mens en dier. We hebben een plan gemaakt om het cultuurlandschap te optimaliseren voor biodiversiteit. We stimuleren de ontwikkeling van kruidenrijk grasland, onder meer door  begrazing van Groninger Blaarkoppen. Door de aanleg van struweel als levende veekering, wordt het gebied ook interessanter voor vogels. Het beheer van de aanwezige poelen wordt geoptimaliseerd en de Hunze krijgt een prominentere plek in het landschap.

Als het bedrijventerrein straks ontwikkeld is, zal deze groene zone zorgen voor verkoeling  en het hittestress effect verkleinen. We zijn ook zeer ingetogen met de financiële bijdrage van de Bedrijfsvereniging Zuid-Oost, die op deze manier laat zien dat een groene ruimte gewaardeerd wordt en bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van een vestigingslocatie. Uiteindelijk willen we ook de functie van de Oude Roodehaansterweg weer in ere herstellen. Met hulp van onder andere Groeningen kunnen we het gebied ontsluiten door de aanleg van een fietspad en daarmee blijft dit erfgoed beleefbaar.