Ontwikkeling beekdal Peizerdiep gaat nieuwe fase in

11 april 2024 | Geen categorie

Prolander werkt sinds 2022 aan de herinrichting van het Peizerdiep om het landschap en de natuur in het gebied te behouden en waar mogelijk te versterken. Het project biedt ook koppelkansen voor wonen, werken, infrastructuur en recreatie. Hoe staat het met de ontwikkeling van het projectgebied? Projectleider Johan de Boer praat over de bijzondere onderzoekresultaten en de stappen naar een ontwerp.

Op dit moment is er een eerste ontwerp voor het Peizerdiep. Dit schetsontwerp bevat op hoofdlijnen de plannen voor het gebied. Het is gebaseerd op gesprekken met direct betrokkenen en verkennende onderzoeken over bijvoorbeeld de opbouw van de bodem, de ontstaansgeschiedenis van het gebied en het beekdalsysteem. De onderzoeken leveren soms verrassende inzichten op. Zo blijkt uit het Aardkundig, Archeologisch en Cultuurhistorisch onderzoek (AAC) dat er, onder andere, een dikke laag potklei in de bodem zit. Potklei bestaat uit erg fijne klei die water slecht doorlaat. Dit zorgt ervoor dat lokaal afstromend grondwater wordt vastgehouden, waardoor interessante vegetatie kan groeien als dit grondwater de wortels in de grond bereikt.

Het AAC maakt ook duidelijk hoe potklei samenhangt met het menselijke verleden in het gebied. Op plekken waar potklei werd gewonnen, ontstond later bos – vandaar de naam van natuurgebied De Kleibosch, in eigendom van Het Drentse Landschap. Hier zijn nog altijd overblijfselen van zogenoemde kleidobben, tichelwerken en schipsloten te vinden. De bevindingen uit AAC-onderzoek vormen een belangrijke leidraad voor de ontwikkelingen van het beekdal Peizerdiep. Ze wijzen op tastbare overblijfselen uit het verleden die we willen behouden om het verhaal van het Peizerdiep te vertellen.

Ontwerp aanscherpen
Binnenkort wordt ook het hydrologisch onderzoek afgerond dat vorig jaar is gestart. Dit is een onderzoek naar het watersysteem van het Peizerdiep, legt Johan uit. “Onderzocht wordt hoe het oppervlaktewater en het grondwater reageren op mogelijke maatregelen en welke maatregelen nodig zijn om het gebied goed en veilig in te richten. In de komende maanden worden metingen verricht en doen we aanvullende bodemonderzoeken, zoals een onderzoek naar oorlogsresten en de ecologische waarden. Zo weten we nog beter hoe we het landschap en de natuur het beste kunnen ontwikkelen en kunnen we het ontwerp verder aanscherpen.”

De komende tijd zijn enkele deskundigen aanwezig in het gebied om deze metingen en onderzoeken uit te voeren. Om dat goed te doen, is soms betreding van een terrein nodig. Niet om in de bodem te wroeten, maar om een oppervlakkige meting of observatie te kunnen doen. Perceeleigenaar worden hierover geïnformeerd per brief. Heeft u vragen? Neem dan contact op  met Johan via j.deboer@prolander.nl.

Een gezond Peizerdiep
Er zijn dus allerlei voorbereidingen om het gebied zo goed mogelijk in te kunnen richten. Met de herinrichting verbinden we natuurgebieden zo goed mogelijk met elkaar, als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Daarnaast werken we aan een gezonde bodem- en waterhuishouding, waarin water zo vertraagd mogelijk wordt afgevoerd én de ruimte krijgt waar het kan en mag. “We hebben te maken met veranderingen door extreem natte en droge periodes”, vertelt Johan. “De verschillen zijn groot en worden misschien nog groter. In de zomer bijvoorbeeld regent het minder, maar als het regent dan komt het ook direct met bakken uit de lucht vallen en overvalt het ons soms.” De uitdaging is om een beekdal te ontwikkelen dat zo goed mogelijk bestand is tegen droogte en natheid en zo tegemoetkomt aan de steeds extremere weersomstandigheden. “Daar zal iedereen profijt van hebben, is mijn overtuiging.”

Communicatie met de omgeving
De komende maanden gaat Johan met zijn projectteam verder in gesprek met bewoners en grondgebruikers. “Het ontwerp krijgt steeds meer contouren, omdat we steeds meer weten. Het is van belang om deze informatie nu te gaan delen met mensen die in het projectgebied wonen of eigenaar zijn van percelen. Daar focussen we ons nu eerst op. De gesprekken kunnen bovendien nieuwe waardevolle informatie opleveren over het gebied, die we gebruiken bij de verdere planvorming.” Johan staat klaar om vragen te beantwoorden en moedigt aan om vooral contact met hem op te nemen. Hij is bereikbaar via j.deboer@prolander.nl. Binnenkort organiseert Prolander een bijeenkomst voor de bewoners die in of direct aan het projectgebied wonen. Direct betrokkenen ontvangen hiervoor een uitnodiging per brief.