Hoofd Staatsbosbeheer Groningen Jesler Kiestra over netwerkbijeenkomst Groeningen: ‘Leerzaam en inspirerend’

23 juni 2023 | Nieuws

Jesler Kiestra is sinds maart 2023 hoofd Staatsbosbeheer Groningen. Ze vindt het een goede zaak dat er een netwerkbijeenkomst  Groeningen wordt georganiseerd. Waarom? Dat vertelt ze zelf. 

Waarom is het van belang dat deze bijeenkomst wordt georganiseerd?
“In Groeningen, met diverse wetlands van veen en water gelegen tegen de stad Groningen, komen veel opgaven samen die we vanuit de benadering van beschermen, beleven en benutten moeten oppakken. Belangrijke opgaven zijn bijvoorbeeld, de kwantiteit en de kwaliteit van ons (grond)water en de groen/blauwe dooradering van het landelijk gebied, het behoud van biodiversiteit, veengronden en het vasthouden van CO2, de groene uitloop van de stad en grote kernen, Het is goed om over deze aspecten rondom klimaatpositiviteit in een inspirerende bijeenkomst kennis en ervaring uit te wisselen en te ontdekken waar onze raakvlakken (nog meer) liggen.”

Hoe belangrijk is het om samen te werken mbt een dergelijk gebied en netwerk?
“Groeningen gaat over vele bestuurlijke grenzen heen. Dat vraagt een extra inspanning. Het water houdt immers niet op bij een gemeente of provinciegrens. We streven altijd naar integrale gebiedsontwikkeling en dat kan alleen door elkaars belangen goed te kennen. Door samen aan de slag te gaan breng je meer energie in gebiedsontwikkeling en krijg je het beste resultaat. In het lopende proces ‘transitie landelijk gebied’ pleiten we hier ook voor.”

Wat kunnen bezoekers verwachten van de bijeenkomst?
“Dat het leerzaam is, inspirerend en naar ik hoop maakt dat nog meer mensen zich verbonden voelen met Groeningen.”

Gaat u zelf ook een workshop volgen? En zo ja, welke?
“Ik heb deze keer gekozen om een inhoudelijke workshop te volgen (natte teelten) omdat het leerzaam is en we kunnen kijken of we hier als Staatsbosbeheer ook mogelijkheden toe zien. En daarbuiten wil ik de overige sprekers en gasten zoveel mogelijk ontmoeten, ook om mijn netwerk in het Groningse uit te breiden.”

Waarom mag je deze bijeenkomst absoluut niet missen?
“Goud veur de kop – het is goed om even los van de dagelijkse praktijk met elkaar in gesprek te gaan én we gaan natuurlijk voor de Groene Metropool van het Noorden.”