Eerste schetsontwerp Peizerdiep

11 juni 2024 | Nieuws

Tussen de Oude Stuw in het Sterrebos en De Onlanden stroomt het Peizerdiep. In opdracht van Provincie Drenthe werkt Prolander aan de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Met de realisatie van het NNN kan het Peizerdiep fungeren als natuurschakel binnen het beeksysteem, dat loopt van het Fochteloërveen tot aan De Onlanden. Ook werken Prolander en Waterschap Noorderzijlvest samen om in het projectgebied uitvoering te geven aan de Kaderrichtlijn Water (KRW), waarmee een kwalitatief betere waterhuishouding wordt nagestreefd. Een deel van het beekdalsysteem is al ingericht als natuur. De huidige opgave gaat over het nog niet ontwikkelde deel van het beekdal: het projectgebied. Dit loopt van de vistrap tot aan de fietsbrug bij de Bommelier.

Onlangs is het eerste schetsontwerp voor het Peizerdiep toegelicht tijdens een bijeenkomst voor direct omwonenden van het projectgebied. In café Bij Boon in Peize stonden verschillende deskundigen klaar om in gesprek te gaan over de plannen en vragen te beantwoorden.

Waarom herinrichting?
Het doel van de herinrichting is om een aaneengesloten natuurnetwerk te realiseren waarin het beekdal een ecologische verbindingszone vormt voor de migratie van plant- en diersoorten en waarin de natuurpotenties van het beekdal optimaal worden benut. Daarvoor worden ook nieuwe landschapselementen toegevoegd. Omdat het projectgebied grenst aan De Onlanden, is een belangrijk aspect van de opgave ook het waarborgen van waterveiligheid en het vertragen van de waterafvoer richting De Onlanden. Daarnaast is er vanuit het waterschap de  Kaderrichtlijn Water (KRW) doelstelling.: het realiseren en behouden van chemisch schoon en ecologisch gezond oppervlaktewater en grondwater. Daarnaast wordt er vanuit het principe water en bodem sturend ontworpen. Dit houdt in dat het beekdal van het Peizerdiep moet kunnen omgaan met hevige pieken in de winter en droge perioden in de zomer. Het vertraagd afvoeren van het water zal hieraan bijdragen en ook het infiltreren van oppervlaktewater is hierin van belang. Wanneer water en bodem sturend worden voor de inrichting, zal een zo robuust mogelijk systeem met zo weinig mogelijk ‘kunstwerken’ (zoals gemalen) worden gecreërd. Een succesvol ontwerp zal ook bijdragen aan het zoveel mogelijk vastleggen van CO2, bijvoorbeeld door het stopzetten van veenoxidatie, het stimuleren van veengroei en het aanplanten van singels. Door water de ruimte te geven in het beekdal wordt de klimaatverandering zo goed mogelijk opgevangen.

Met de inrichting wordt ook rekening gehouden met de omgeving en bestaande waarden in en nabij het projectgebied.