OP WEG NAAR EEN KLIMAATPOSITIEVE REGIO

Groeningen: de natuurlijke achtertuin van de stad. Vanaf de Grote Markt, via Marumerlage, het Leekstermeer, Paterswoldsemeer en Zuidlaardermeer naar het Roegwold. Groeningen is de schakel tussen mens, ondernemerschap, cultuurhistorie en natuur. Groeningen op weg naar een klimaatpositieve regio heeft veel kansen voor betekenisvol ondernemen, gezond leven en geweldige belevenissen in de natuur.

LEREN INNOVEREN IN HET NETWERK

100% integraal

 

100% duurzaam

 

100% Groeningen

Het is een fantastisch natuurgebied met meren als het Leekstermeer, Paterswoldse Meer, Zuidlaardermeer en Roegwold en geweldige beekdalen als Peizerdiep en Drentsche Aa, direct voor de poorten van de stad. Door de eeuwenoude cultuurhistorie en een omvang van anderhalf keer de Hoge Veluwe heeft Groeningen ontzettend veel potentie. Groeningen streeft naar klimaatpositieve regio, een evenwicht tussen natuur, economische welvaart en een hoge kwaliteit van leven. Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een levend netwerk door ondernemers, onderwijs & onderzoek en overheid te verbinden. Groeningen biedt mogelijkheden in gezond leven, betekenisvol ondernemen en natuur beleven.

WAAROM IS GROENINGEN ZO BIJZONDER?

Natte gebieden hebben in Nederland vaak te kampen met problemen op het gebied van waterbeheer. Dankzij de bodemopbouw met ondoorlaatbare lagen (keileem en potklei) en de waterberging, spelen deze problemen niet binnen Groeningen. Door gebruik te maken van deze kenmerken liggen er uitstekende kansen om Groeningen verder te ontwikkelen tot een grootschalig, samenhangend gebied. Dit gebied bestaat uit laagveenmoerassen met natuurlijke dynamiek in de waterstanden. Hierdoor ontstaat het grootste moerasgebied van Nederland aan de voet van de stad dat rijk is aan landschappelijke variatie en volop kansen voor een CO2 positieve doelstelling.  Op diverse manieren kan deze belangrijke bijdragen leveren aan het woon- en werkklimaat van de regio.

BIODIVERS: FLORA EN FAUNA

Dankzij de grote variatie aan overwegend natte leefgebieden vinden veel faunasoorten een geschikt biotoop, waaronder zeldzame soorten als bever, otter en noordse woelmuis. Laagveenmoerassen zijn zeer aantrekkelijk voor tal van vogels. Verder zijn de rietmoerassen bij uitstek geschikt als paaiplaats voor diverse vissoorten. Door de afwisseling binnen het gebied ontstaat een grote variatie in omstandigheden en leefgebieden voor flora en fauna. Dit perspectief past uitstekend bij de bijzondere kenmerken van het gebied. Daarnaast sluit het aan bij de ingezette ontwikkelingen en ambities van de natuurorganisaties. Bovendien is Groeningen uniek omdat de juiste randvoorwaarden elders vaak ontbreken.

UNIEK GROENINGEN

Voor de natuurgebieden binnen Groeningen is gekozen voor het natuurlijke proces. Hierbij wordt ingezet op open water, riet- en grote zeggenmoeras met broekbosjes en overstromingsgraslanden. Als het lukt om samen met jullie de klimaatambities van Groeningen te realiseren, dan ontstaat een groot, samenhangend natuurgebied met aansprekende diersoorten zoals de bever, otter en talrijke water- en rietvogels. Niet alleen de verschillende seizoenen zorgen voor dynamiek: ook de wisselende waterstanden geven het gebied een gevarieerde kijk.

WAAR STAAN WE NU? WAT IS ER AL GEBEURD?

De afgelopen jaren zijn in Groeningen de nodige maatregelen voor natuur en landschap in uitvoering gekomen of afgerond. Het rapport van ‘de Laagveengordel’ (Elzinga/Oterdoom, 2013)  heeft daar een impuls aan gegeven. De beherende natuur- en waterorganisaties hebben samen met de overheden forse waterbergingsgebieden, de grootste van Nederland, en omvangrijke laagveenmoerassen gerealiseerd. Samen met de grote meren een grote natuurparel van allure gelegen tegen de stad Groningen. In verschillende delen van het gebied worden en zijn inrichtings- en beheermaatregelen uitgevoerd. In het westelijke deel zijn de Onlanden ingericht en aan de zuidoostzijde van de stad stroomt de Hunze op natuurlijke wijze door de bebouwde omgeving. Ten oosten van de stad is het ‘Roegwold’ ontwikkeld, een geheel nieuwe wildernis.

 

Ook de verbindingszones voor trekkende diersoorten zoals de otter zijn inmiddels geagendeerd. De biodiversiteit in Groeningen neemt toe en is spannend en verrassend. De drie beherende organisaties zijnde het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en het Staatsbosbeheer werken daarbij nauw samen. Maar ook in de wijken van de stad en inliggende dorpen zelf ontstaan allerlei initiatieven om te vergroenen.

DE GESCHIEDENIS VAN GROENINGEN

198.000

V. CHR.

800

1200

1855

2000

VANDAAG